2 promovendi: ‘Responsible Innovation in Food Technology’

De vakgroep Wijsbegeerte van de Universiteit van Twente en de leerstoelgroep Communicatiestrategieën van Wageningen Universiteit starten binnenkort een door NWO gefinancierd onderzoek waarin alfa’s, gamma’s en bèta’s samenwerken om de communicatie te bevorderen tussen levensmiddelentechnologie/voedingswetenschap en de samenleving. Verantwoordelijk innoveren beperkt zich veelal tot het aandacht schenken aan mogelijke negatieve gevolgen voor milieu, gezondheid en veiligheid. Maar technologie heeft vaak ook culturele, morele of politieke gevolgen die tot maatschappelijke onrust aanleiding geven en waar techniekontwikkelaars slecht raad mee weten. Het voorgestelde onderzoek beoogt de communicatie tussen samenleving en wetenschap op deze punten te verbeteren en eraan bij te dragen dat dergelijke ‘soft impacts’ de wetenschappelijke onderzoeksagenda gaan meebepalen. Het project heeft twee vacatures voor een Promovendus:

a) Promovendus voor het project ‘Hoe kan de publieke deliberatie worden verbeterd aangaande de ‘soft impacts’ van voedseltechnologie?’
(m/v, 5 jaar, 0.8 fte, vacature nummer 09/128)
(vakgroep Wijsbegeerte, Universiteit van Twente)

De AIO begint met het in kaart brengen van de discussies rondom de gevolgen van voedseltechnologie, waarbij de bijzondere aandacht uit zal gaan naar de discussie omtrent culturele, politieke en morele gevolgen – de zogenaamde ‘soft impacts’. In een tweede fase onderzoekt de AIO theorieen over deliberatieve democratie en liberalisme aan de hand van de vraag in hoeverre die in staat zijn recht te doen aan dit soort soft impacts. In een derde fase probeert de AIO suggesties te ontwikkelen om het maatschappelijke debat over deze soft impacts op een meer constructieve wijze te voeren.

b) Promovendus voor het project ‘expert-leek communicatie over voeding en technologie’
(m/v, 5 jaar, 0.8 fte, vacature nummer MW 2009-19)
(Leerstoelgroep Communicatiestrategieën, Wageningen Universiteit)

De AIO doet onderzoek naar de communicatie tussen experts en leken over nieuwe technologieën op het terrein van voeding. Bestudeerd wordt hoe verschillende maatschappelijke partijen de mogelijke gevolgen van voedseltechnologie waarnemen, waarderen en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden verdelen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de politieke, culturele of morele gevolgen van technologie die dikwijls moeilijk tot het publieke debat weten door te dringen. Discourse analyse wordt gebruikt om de ‘expert-leek’ interacties te analyseren. Experts en consument-burgers zullen tijdens het onderzoek op actieve wijze worden betrokken.

Profiel

Vacature a: u hebt een voltooid doctoraal/Master Wijsbegeerte, met voorkeur in de praktische filosofie. Kennis van de biotechnologie strekt tot aanbeveling. U beschikt over een zeer sterk analytisch vermogen en hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Daarnaast hebt u aantoonbare affiniteit met wetenschaps- en techniekonderzoek. U bent in staat ‘empirisch filosofisch’ onderzoek te verrichten, via het organiseren van interactieve workshops, het afnemen van interviews, en analyse van niet-filosofische teksten. U bent in staat te participeren in een multi-disciplinair opgezet onderzoek en samen te werken met andere onderzoekers.

Vacature b: U hebt een voltooide MSc opleiding in een van de sociale wetenschappen. U beschikt over een zeer sterk analytisch vermogen en hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. U heeft bij voorkeur ervaring met discourse of conversatie analyse. U hebt aantoonbare affiniteit met het terrein van de wetenschaps- en techniekcommunicatie of met technology assessment en u bent in staat te participeren in een multi-disciplinair opgezet onderzoek en samen te werken met andere onderzoekers.

Aanbod

Het project team, de vakgroep Wijsbegeerte van de Universiteit Twente en de leerstoelgroep Communicatiestrategieën van Wageningen Universiteit vormen een stimulerende academische omgeving, met veel gelegenheid voor (internationele) uitwisseling en samenwerking.

Als Promovendus krijgt u een aanstelling voor een periode van 5 jaar, op basis van een 0.8 fte aanstelling (32 uur per week). Na vijf jaar dient u een proefschrift te hebben voltooid. Het maandsalaris loopt op van € 2.042,00 in het eerste jaar tot € 2.612,00 in het vierde jaar (in overeenstemming met de CAO van de Nederlandse Universiteiten).

Organisatie

De Universiteit Twente is een ondernemende researchuniversiteit, gevestigd in Enschede. Verdeeld over 5 faculteiten verzorgt de UT 20 onderwijsprogramma’s, variërend van technische natuurkunde en bestuurskunde tot toegepaste communicatiewetenschap en biomedische technologie. Het onderzoek vindt plaats in instituten en richt zich onder meer op nanotechnologie, informatie- en communicatietechnologie, biomedische technologie, beleidswetenschappen, gedragswetenschappen, en mechanica en procestechnologie. Meer dan 7.000 studenten en 2.700 medewerkers leven, werken en recreëren aan de Universiteit Twente, de enige campusuniversiteit van Nederland.

De Faculteit Gedragswetenschappen verzorgt de Bacheloropleidingen: Educational Design Management & Media (EDMM), Toegepaste Communicatiewetenschap (TCW) en Psychologie (PSY) en de Masteropleidingen: Educational Science and Technology (EST), Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS), Communication Studies (CS), Psychologie (PSY) en een Research Master. Het onderzoek is grotendeels ondergebracht in het gedragswetenschappelijke Institute of Behavioral Research (IBR). Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd binnen het biomedisch instituut en het instituut voor informatie- en communicatietechnologie.

De vakgroep Wijsbegeerte van de Universiteit van Twente kent een lange geschiedenis in het onderzoek op het gebied van de techniekfilosofie, en legt zich sinds 1996 uitsluitend toe op dat gebied. Haar onderzoek, dat in 2006 werd beoordeeld als ‘excellent’ en ‘vernieuwend’ door een internationale visitatie commissie, omvat de filosofie en de ethiek van de biomedische technologie, de filosofie en de ethiek van de informatie en communicatie technologie, technologie ethiek, filosofie van het ontwerpen en filosofie van de engineering sciences. Het filosofische onderzoek wordt vaak uitgevoerd in nauwe samenwerking met empirisch technologie onderzoek, of het wordt daardoor minstens geïnformeerd. De vakgroep bestaat momenteel uit 8 stafleden, 5 AIO’s en 3 postdocs. De vakgroep verzorgt de internationaleMaster Philosophy of Science and Technology in Society. Daarnaast verzorgt het cursussen ethiek en wetenschapsfilosofie voor veel bachelor en master programma’s van de Universiteit Twente.

De leerstoelgroep Communicatiestrategieën van Wageningen Universiteit bestudeert de manieren waarop mensen in hun dagelijkse leven communiceren om bepaalde doelen te bereiken, zowel onder elkaar als in reactie op overheden, industrie, de wetenschappelijke gemeenschap of non-gouvernementele organisaties. Uitgangspunt is dat maatschappelijke veranderingen niet plaatsvinden zonder dat aansluiting wordt gevonden bij al bestaande, alledaagse communicatiestrategieën. De groep maakt deel uit van de sectie Communicatiewetenschap die momenteel bestaat uit 10 stafleden, 8 AIO’s en 3 onderzoekers. De sectie verzorgt een bachelor Toegepaste Communicatiewetenschap en een internationale master Applied Communication Science. De sectie heeft een sterke nationale en internationale reputatie opgebouwd door bruggen te bouwen tussen communicatietheorie en -praktijk,en tussen de life sciences en de samenleving.

Informatie en sollicitatie

Informatie over vacature a) kunt u inwinnen bij dr. T.E. Swierstra (e-mail: t.e.swierstra@utwente.nl, telefoon 053-4893314), en over vacature b) bij dr. H. Te Molder (e-mail Hedwig.teMolder@wur.nl, telefoon 0317 484562).

Vacature a):
Uw sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kunt u tot uiterlijk 4 juli 2009 richten aan de Universiteit Twente, t.a.v. dr. ir. J.F.C. Verberne (e-mail: pz-gw@gw.utwente.nl) directeur bedrijfsvoering van de faculteit Gedragswetenschappen, postbus 217, 7500 AE Enschede, onder vermelding van vacaturenummer 09/…..

Vacature b):
Uw sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kunt U tot uiterlijk 4 juli 2009 sturen naar Wageningen Universiteit, dep. Maatschappijwetenschappen, t.a.v. Mevrouw F. Toxopeus (Hollandseweg 1, 6706 KN, Wageningen Nederland, E-mail: fineke.toxopeus@wur.nl) onder vermelding van vacature nummer MW 2009-19.

U wordt verzocht uw sollicatiebrieven in digitale vorm te sturen. Er wordt naar gestreefd de sollicitatiegesprekken in de tweede helft van juli te voeren.

Scroll to top