Royakkers, L., Poel, I. van de, Pieters, A. (2004)

Uitgever: HB Uitgevers

Het eerste Nederlandstalige ethiekboek voor technische studenten!

Techniek roept regelmatig ethische vragen op. Is kloneren toegestaan? Hoe veilig moet de spoortunnel onder het groene hart zijn? Hoeveel vliegtuiglawaai is nog aanvaardbaar? Ingenieurs hebben mete deze ethische vragen niet alleen als gewone burgers te maken, maar ook in hun dagelijkse beroepspraktijk. Ingenieurs zijn immers de makers en beheerders van technologie. Hierdoor vervullen ze een specifieke maatschappelijke rol en hebben zij een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu.

De nadruk ligt in dit boek op de ethische vragen waar ingenieurs in hun dagelijkse werkpraktijk mee te maken krijgen. Aan bod komen onder andere ethische vragen bij het ontwerp van nieuwe technologie en de aanvaardbaarheid van risico’s en gevaren die technologie met zich meebrengt op het gebied van gezondheid en milieu. Ook is er aandacht voor de invloed van organisaties en het recht.

Het boek Ethiek en Techniek. Morele overwegingen in de ingenieurspraktijk biedt een aantal ethische denkkaders aan, gebaseerd op normatief-ethische theorieën en de beroepsethiek, om beter over ethische vragen in de techniek te kunnen nadenken. Ook wordt een analysemodel voor ethische vragen gepresenteerd waarmee tot een moreel oordel gekomen kan worden. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van een groot aantal cases en voorbeelden zoals de rampen met de ‘Challenger’ en de ‘Herald of Free Enterprise’, het ontwerp van een lichtgewicht auto (het DutchEVO-project) en de risico’s van dioxine en onkruidverdelgingsmiddelen.

Het boek leent zich ook uitstekend voor zelfstudie, onder andere door het veelvuldig gebruik van aansprekende cases en voorbeelden en de vragen die aan het eind van ieder hoofdstuk zijn opgenomen.

Inhoudsopgave:

 1. Verantwoordelijkheid van ingenieurs
  Verantwoordelijkheid
  Verantwoordelijkheid en macht van ingenieurs
  Problemen rond verantwoordelijkheid
  Reikwijdte van verantwoordelijkheid van ingenieurs
 2. Beroepsethiek: beroepscodes & bedrijfscodes
  Gedragscodes
  Mogelijkheden en tekortkomen gedragscodes
  Klokkenluiden
  Gedragscodes en morele verantwoordelijkheid
 3. Normatieve ethiek
  Ethiek en moraal
  Feitelijke en morele oordelen
  Uitgangspunten: waarden, normen en deugden
  Relativisme en absolutisme
  Ethische theorieën
  Het belang van ethische theorieën
 4. ArgumentatieleerGeldige redeneringen
  Deductieve en niet-monotone redeneringen
  Redeneringen in ethische betogen
  Drogredenen
 5. Ethische cyclus
  Probleem oplossen
  Het ethische analysemodel voor het ‘oplossen’ van morele problemen
  Casus
  Discussie
 6. Ethische vragen bij het ontwerpen van techniek
  Wat is ontwerpen?
  Ethische kwesties gedurende het ontwerpproces
  Keuze tussen alternatieven
  De gebruiker en technische bemiddeling
 7. Ethische aspecten van technologische risico’s
  Risico en gevaar: enkele definities
  Risicoanalyse
  Het beperken van risico’s tijdens het ontwerpproces
  Wanneer zijn risico’s aanvaardbaar?
  Risicocommunicatie
  Nogmaals onwetendheid
  Conclusie: de verantwoordelijkheid van ingenieurs voor veiligheid
 8. Verantwoord handelen in de organisatie
  Het vele handen probleem
  Verantwoordelijkheidsverdeling in organisaties
  Procedures
  Integriteitkenmerken van organisaties
  De ideale organisatie?
 9. Recht, ethiek & techniek
  Wat is recht?
  Recht en ethiek
  Recht en techniek
  Aansprakelijkheid als juridisch vangnet?
  Productaansprakelijkheid
  Is recht rechtvaardig?
 10. Duurzaamheid, ethiek & techniek
  Milieuproblemen
  Duurzame ontwikkeling
  Is de duurzame samenleving realiseerbaar?
  Ingenieurs en duurzaamheid
  De verantwoordelijkheid van ingenieurs voor het milieu
 11. Een praktijkvoorbeeld: DutchEVO
  Casusbeschrijving DutchEVO
  Veiligheid
  Duurzaamheid
  Vragen

Noten
Literatuur

Bijlagen:
1. Beroepscode KNCV
2. Beroepscode KIVI-NIRIA
3. Bedrijfscode Philips

Bronvermelding illustraties
Trefwoordenregister
Over de auteurs

Scroll to top